Inicio Acción educativa Departamento de orientación

Departamento de Orientación

QUEN SOMOS?

O departamento de Orientación é a estrutura organizativa do centro dende a que se coordina a Acción Titorial, a Atención a Diversidade e a Orientación Académico Profesional.

 

 QUEN O FORMAMOS?

 O formamos a Coordinadora de Orientación,  a especialista en Pedagoxía Terapéutica e , os titores e os profesores de reforzo e apoio.

 

 CALES SON AS FUNCIÓNS DO DEPARTAMENTO? 

As funcións deste departamento son:

  1. Favorecer o axeitado desenvolvemento da función titorial: proporcionar asesoramento, material,e, en xeral, apoio aos profesores titores.
  2. Elaborar o Plan Xeral de Atención á Diversidade
  3. Contribuír ao Proxecto Educativo nos seus diferentes aspectos: proxecto curricular, plan de convivencia,  innovacións educativas...
  4. Promover a cooperación entre familia e centro na educación dos alumnos.
  5. Contribuír ao desenvolvemento dos elementos personalizadores da educación: adaptacións curriculares, planes específicos de reforzo ou recuperación e apoio, planes específicos de recuperación, etc.
  6. Axudar aos alumnos a conquerir unha boa integración no Centro e no grupo de compañeiros, sobre todo nos intres de transición, chegada ao Centro, no paso de etapa, dun grupo a outro, nos problemas de convivencia etc.
  7. Informar, asesorar e orientar de modo personalizado aos alumnos ante  calquera opción que deban tomar fronte ás distintas posibilidades educativas e profesionais.
  8. Detectar  os posibles problemas de aprendizaxe nos alumnos axudándoos a superalos mediante oportunos modos de intervención: dende técnicas psicopedagóxicas  de instauración de capacidades básicas, ata procedementos de ensinar e pensar, ou de iniciación e afianzamento das técnicas de estudio.